Repo Icon

DinhDucDuong2004

A Source Made By DDDCydiaSlayer - 1.2.3.1-ixydiaotash

3.00/5 (3 votes).

CydiaSlayer cho iOS 10.3.x được làm ra bởi DevNTNghia. Dùng để xóa Jailbreak thông qua lệnh UNIX từ Terminal.