Repo Icon

DinhDucDuong2004

A Source Made By DDDCydiaSlayer - 1.2.3.1-ixydiaotash

4.00/5 (1 vote).

CydiaSlayer cho iOS 10.3.x được làm ra bởi DevNTNghia. Dùng để xóa Jailbreak thông qua lệnh UNIX từ Terminal.